PORADY EKSPERTÓW EURALIS

Rzepak ozimy jest wartościowym przedplonem w płodozmianie w którym dominują zboża

Rzepak ozimy jest wartościowym przedplonem w płodozmianie w którym dominują zboża. Następstwo zbóż po rzepaku zapewnia roślinom odchwaszczone, zasobne w składniki pokarmowe stanowisko. A szybko zbierany przedplon pozwala na staranne doprawienie gleby oraz terminowy siew.

Efekt rotacji rzepaku w płodozmianie zbożowym jest nie do przecenienia a jego dobroczynne skutki są wymierne finansowo głównie za sprawą oszczędności na zbożowych środkach ochrony roślin (herbicydy, fungicydy) a także w sposób niewymierny poprzez jakość stanowiska, gdyż dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu rzepak uruchamia trudno dostępne składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby.

Siew

Rzepak wymaga terminowego siewu w dobrze przygotowaną glebę. Staranny siew jest beznakładowym czynnikiem agrotechnicznym o kapitalnym znaczeniu dla powodzenia całej uprawy.

Uprawa przedsiewna powinna zapewnić roślinom optymalne warunki wzrostu. Aby tak było należy pamiętać, że nasiona rzepaku są stosunkowo małe (MTN ok 5-7g) a więc kiełkując nie powinny natrafiać na bariery mechaniczne takie jak np. duże ilości zalegającej słomy. Rozdrobnienie i staranne wymieszanie resztek pożniwnych jest warunkiem optymalnych wschodów rzepaku.

Kolejnym warunkiem wyrównanych wschodów rzepaku jest:

- optymalna głębokość siewu; w praktyce mówi się, że głębokość siewu powinna być dziesięciokrotnością średnicy nasiona. Nasiona rzepaku z uwagi na swą niewielką średnicę, należy umieszczać na niewielkiej głębokości (1-2cm).

Zagwarantowanie w tym miejscu odpowiedniej wilgotności jest trudne, dlatego zwłaszcza jeżeli w okresie siewu przedłuża się susza, dlatego bardzo ważne jest staranne przygotowanie gleby. Niezależnie od wybranego systemu uprawy (płużny, uproszczony) gleba powinna być pulchna do głębokości siewu nasion, natomiast warstwa poniżej nasiona powinna być zbita na tyle, aby zapewniać dobry kontakt nasion z glebą oraz umożliwić kapilarny transport wody (podsiąkanie) z głębszych warstw gleby.

- w okresie suszy należy wykorzystać zapasy wody w glebie poprzez ograniczenie ilości zabiegów uprawowych. Cenną alternatywą w takich warunkach jest uprawa uproszczona – ograniczająca ilość przejazdów po polu do wymieszania słomy z glebą i siew agregatem uprawowo-siewnym.

Warunkiem optymalnych wschodów jest właściwe przygotowanie stanowiska:

Fot 1. Wyrównane wschody...

...dzięki starannemu przygotowaniu stanowiska – gleba jest spulchniona do głębokości siewu, poniżej gleba jest zagęszczona przez co ułatwione jest podsiąkanie wody kapilarnej i ukorzenianie siewek (Fot 2).

Fot 2.

Fot 3. Nierównomierne wschody spowodowane niewłaściwym przygotowaniem gleby

...w tym przypadku: niezagęszczoną glebą w strefie kiełkowania i wzrostu korzeni. Takie stanowisko uniemożliwia podsiąk wody z głębszych warstw a osiadająca gleba uszkadza drobne korzonki roślin oraz powoduje odsłanianie części podliścieniowych (hypokotyli) młodych roślin (Fot. 4)

Fot 4.

Fot. 5. Prawidłowa obsada roślin

Fot 6. Błędów popełnionych podczas siewu nie można już naprawić. Na zdjęciu nadmierna obsada roślin spowodowana złym ustawieniem siewnika